POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

spolku Tenisový klub MILTEN, IČ 26674980, se sídlem Sportovní 588, Mladá, 289 23 Milovice, zapsaného ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 15081 (dále jen "Spolek"),

a to na den 4. února 2019, v sídle Spolku (Sportovní 588, Mladá, 289 23 Milovice),

se zahájením od 18:00 hodin.

Valná hromada se svolává s ohledem na nutnost nahradit zesnulé, resp. nefunkční osoby v orgánech Spolku, dále na nutnost potvrzení aktuálního stavu členské základny a na nutnost přijetí nového úplného znění stanov Spolku.

Jako body pořadu jednání valné hromady Spolku jsou navrženy:

  • Prezence.
  • Zahájení jednání valné hromady a volba předsedy, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.
  • a) Prověření zájmu o členství ve Spolku, schválení úhrady členského poplatku,

b) potvrzení aktuálního stavu členské základny, vyloučení členů pro neplacení členských poplatků

  • Schválení nového úplného znění stanov Spolku ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • Odvolání členů dosavadních orgánů Spolku a volba členů Výkonného výboru, Kontrolní komise a Rozhodčí komise Spolku
  • Ostatní.
  • Závěr.

Pro pořádek se konstatuje, že ohledně bodů 3, písm. b) až bod 7 programu se účast na valné hromadě umožní a hlasování bude možné pouze pro členy s řádně uhrazeným členským poplatkem ve výši 1.000,- Kč za rok 2018.

Milovice, dne 3. ledna 2019

Tobias Zohner
v plné moci